تغییر هویت خوب است ولی نبود هویت مشکل زا است

بلکه کسانی خوب زندگی می کنند که هویت خود را از لحاظ اجتماعی و برمبنای عمل کردی که در دنیا دارند، از نظر نمادین همواره از نو شکل می دهند. به سادگی نمی توان هویتی ویژه و خاص داشت؛ گرچه در قالب گذشته ای که زیسته ایم از چنین هویتی برخورداریم، باید همواره به فکرآن  باشیم و به آن بپردازیم. کسانی که نسبت به هویت خود بیش از حد بی خیال هستند و دغدغه ی آن را ندارند، در خطرند که خود را به طور ناخودآگاه تحت نفوذ نظام های خودکامه قرار دهند. گرچه این افراد خود را از هر قید و تعهدی رها می پندارند، به طور ناخودآگاه، دلتنگ و آرزومند یک ساختار مستحکم هستند. نظام های خودکامه محکم ترین ساختارها را ارئه می کنند، و هنگامی خیلی فریبنده و جذاب جلوه می کنند که آن را به لباس آزادی و آزادی خواهی می آرایند.