ارتباط مستقیم احساس ارزش به خود و پیشرفت

وقتی شادیم، قاعدتاً  کنجکاوتر و علاقه مندتریم، و ارزش به خود افزایش می بابد. احساس ارزش به خود بهتر، به نوبه ی خود سبب کاهش ترس و تنش می شود. یعنی شخص، شادمانی، خوشبختی و هماهنگی بیشتری احساس می کند و برای تجربیات تازه آغوشی گشوده تر خواهد داشت. این نیز به نوبه ی خود سبب می شود افراد هوشیارتر، سرزنده تر، خوشحال تر و خودانگیخته تر شوند. در آغاز زندگی نمی توان تمایز چندانی میان شادمانی و احساس ارزش به خود قائل شد. انسان نمی داند که آیا این کودک در حال ابراز شادمانی است، یا این شادمانی بیانگر احساس ارزش به خود کودک است. این دو  احساس به هم نزدیکند و باعث تقویت و تشدید یکدیگر می شوند.

آن چه برای حفظ و پابرجا نگه داشتن احساس ارزش به خود خوب اهمیت فراوان دارد، عبارت است از تجربیاتی که سبب ایجاد عواطف و هیجانات ارتقا یافته شوند، همچنین ادراک آگاهانه ی این عواطف، به ویژه ادراک آگاهانه ی عاطفه یا هیجان شادمانی.