سرعت پیشرفت شما با پذیرش بیشتر خواهد شد

اگر شرایطی را که در آن قرار داریم بپذیریم، و قبول کنیم با توانایی های کنونی همین جایی که هستیم جایگاه ماست، عمل کردی به مراتب بهتر خواهیم داشت که لزوماً به ارتقای وضعیت کنونی منجر می شود و ما را در رسیدن به آرزوهایمان گامی به جلو می برد.