از تعمیم دادن یک لحظه به زمان های دیگر خودداری کنید

از تعمیم دادن یک لحظه به زمان های دیگر خودداری کنید

هنر زندگی درک این است که یک خود را با افراد "درست" مقایسه کنیم، یعنی با کسانی که می‌توانیم هم دوش آنها باشیم .

هنگام ارزیابی خود باید ارز تأمین دادن پرهیز کرد. مثلاً کسی به دیگری می‌گوید:"تو آشپز مزخرفی هستی". بر حسب موقعیت می‌توان از این گفته چنین فهمید:" فقط همین غذلیی که پخته ای خوب از آب در نیامده است". ولی همین اشاره ممکن است فراتر از زمان برود و به صورت تعمیم یافته شنیده شود: " تو همیشه آشپز بدی بوده ای و در آینده هم خواهی بود". اگر شخصی تمیز ندهد، خود را با این، یکی انگاری خواهد کرد. اگر این مسئله با در نظر گرفتن موقعیت درک شود، شخص می تواند نسبت به آن دقیق تر موضع بگیرد:"من معمولاً خوب آشپزی می کنم، ولی خب، یک بار هم ممکن است به خوبی همیشه در نیاید". یعنی به این دلیل که یک بار غذا خوب از کار در نیامده، شخص نباید در کل منکر صلاحیت و شایستگی خود شود. تعمیم دادن، نوعی فرافکنی در زمان است، فرافکنی به آینده و به گذشته. « از آن جا که چیزی  را یک بار خراب کردم، پس همیشه خرابش خواهم کرد.» تاثیر تعمیم دادن ممکن است از زمان و از یک حوزه ی خاص هم فراتر رود: چون که شخص آشپر بدی است، پس کلاً آدمی بی عرضه و بی دست و پاست. در موقعیت های پر تنش عاطفی - هیجانی، ما به چنین تعمیم دادن هایی گرایش پیدا می کنیم. ولی به منظور حفظ توازن و تعادل احساس ارزش به خود، مهم است که چنین سرخوردگی هایی را تنها به یک وضعیت مربوط بدانیم، آن را ارزیابی کنیم و مسئولیت آن را بپذیریم، و تا جایی که ممکن است، پیزی را تغییر دهیم. اگر انسان واقعاً بخواهد چیزی را در خودش تغییر دهد، به جای تعمیم دادن باید دقیق تر به جزییات بپردازد. وقتی سخن بر سر مشکلاتی در رابطه باشد، این نکته اهمیت ویژه می یابد. هستند کسانی که بی مقدمه خود را "فردی علیل و عاجز در برقرار کردن رابطه" می خوانند، و یقین دارند که همیشه همین گونه بوده اند و در آینده نیز قادر نیستند تغییری در این وضع بدهند. ولی اگر زندگی آن ها را از این منظر بررسی کنیم، مشخص می شود که چنین نبوده است. یعنی در مراحلی رابطه بهتر بوده است، و در مراحلی بدتر. اگر این گفته ی واحد را به تنهایی تعمیم دهیم، از حرکت باز خواهیم ایستاد، دیگر آینده ای در کار نخواهد بود و احساس ارزش به خود پیوسته رو به کاستی می رود.