وقت من و خدا

هرگاه شرایط دشوار می شود، به خود می گویم: خدا نه وثت خود را تلف می کند و نه وقت مرا. بنابراین، باید در این رویدادها خیری نهفته باشد.من به این نکته ایمان دارم، من این حقیقت را در زندگی خویش بارها تجربه کرده ام.