قضاوت بیرونی هم مفید است هم مضر ، دقیق نگاه کنید

قضاوت‌هایی که از بیرون در مورد ما می‌شود،متضاد است: کسانی که ما را دوست دارند ،قاعدتاً ما را تأیید و تصدیق می‌کند، ولی در مورد دیگران چنین نیست. البته مهم است که ما خود را همواره در معرض قضاوت دیگران از جمله اطرافیان قرار دهیم ،زیرا این امر چیزی شبیه به سنجش حقیقت است ، که آیا آن چه ما درباره خودمان فکر می‌کنیم با واقعیت هم انطباق دارد یا نه ؛ولی قضاوت بیرونی لزوماً درست و بجا نیست .

در چارچوب هویت ، انسان باید همواره آن قضاوتی را که از بیرون در مورد  او می‌شود با آن قضاوتی که خودش در مورد خویش می‌کند،مقایسه کند.به عنوان مثال ،چنان چه به سبب به کاری که خوب انجام نشده است، از بیرون به شدت مورد ملامت و سرزنش قرار گیرد ولی در درون بداندتا جایی که در توانش بودهآن کار را پیش برده، و به نظر خودش حتی خیلی هم خوب آن را انجام داده است، آنگاه   قضاوت بیرونی را به سادگی نمی‌پذیرد.پذیرفتن قضاوت بیرونی، بدون در نظر گرفتن وضعیت خود  و بدون توجه به شرایط،کاری است مسخره و بی معنا.