لزوم داشتن احساس اقتدار

لزوم داشتن احساس اقتدار

هر کس احساس اقتدار نکند، به فردی ناشاد، اندوهگین، بد خلق، هراسان و مضطرب خواهد بود . بدین ترتیب اطمینان به خود کاهش می‌یابد و احساس ارزش به خود سست تر و از ضعیف‌تر می‌شود.

احساس اقتدار یعنی داشتن این اعتماد و اطمینان که من قادرم این زندگی را که مال من است، تغییر دهم و تأثیرات ناخواسته بیرونی را تا اندازه‌ای از آن دور بدارم، و این که من می‌توانم با آن تأثیرات و وقایع سرنوشت گونه ای که قادر نیستم حذفشان کنم، کنار بیایم.

چنانچه شخص در یک موقعیت کاملاً مقهور باشد، احساس اقتدار ناپدید می‌شود و جایش را به احساس ارزش به خود بسیار بد می‌دهد. حتی وقتی با حسن نیت درباره ما تصمیم گرفته شود، این احساس را از دست خواهیم داد که دست کم می توانستیم در این وضعیت در شکل دادنبه زندگی  سهمی داشته باشیم . اگر هم با این تصمیم سوء نیت همراه باشد که و مسئله از این هم جدی‌تر خواهد بود. اگر حس اقتدارمان را از دست دهیم یا بیم از دست رفتن آن باشد، چشم ما همه جا به دنبال این احساس خواهد بود. 

احساس اقتدار، احساس ارزش به خود و احساس هویت متقابلاً در هم تأثیر می‌گذارند. در حس اقتدار، احاطه و تسلط بر زندگی دیده می‌شود که جنبه‌ای بسیار مهم از هویت و احساس ارزش به خوداست.