معیارهای اشتباه موجب کاهش احساس ارزش به خود می شود

انسان به نظر و قضاوت های بیرونی وابسته نیست. مشکل وقتی به وجود می آید که ملاک ها و معیارهای خیلی بالایی قائل شده باشیم، و احساس ارزش به خود خوب، به بازده سنگین منوط باشد. همچنین ممکن است معیارهای ما تفاوتی فاحش با ملاک های اجتماعی داشته باشد، که این نیز به نوبه ی خود، متضمن مایه های کشمکش زای بیشتری خواهد بود.