اهمیت داوری دیگران برای شما چقدر است ؟

کسی که نظر و داوری دیگران را بیشتر قبول داشته باشد تا تشخیص و داوری خودش را، در برابر رخدادهای بیرونی، شاهد نوسانات بزرگ تری در احساس ارزش به خود خواهد بود: اگر مورد انتقاد قرار گیرد، به خودش شک می کند، و اگر تجربیات خوبی داشته باشد، احساس ارزش به خودی اغراق آمیز نشان می دهد. اشخاصی که به این دسته تعلق دارند، در برابر انتقاد بسیار حساسند وبرای آن که بتوانند ساز و کار میل به ثبات در ارزش به خود خویش را تا حدی در تعادل نگه دارند، به حمایت اجتماعی نیاز دارند. تزلزل و ناپایداری احساس ارزش به خود، در زنان بیشتر مشاهده می شود. هم چنین کسانی که هویتشان بیشتر برگرفته از بیرون است، به گونه ای زندگی می کنند که دیگران از ایشان می خواهند.