احساس ارزش به خود مفید

چنان چه احساس ارزش به خود با اذعان به ضعف ها و کاستی های خود شخص توأم باشد، ظاهراً با پذیرش اجتماعی بیشتری هم همراه خواهد بود.