یا بجنب یا از خیر آن بگذر

برای آن که به آرزوهایت برسی، باید وارد عمل شوی.  یا بجنب و یا از خیر آن بگذر. اگر زندگی خود را بازی نکنی، زندگیت بازیچه ی دیگران خواهد شد. اگر هنوز نداری آن چه دوست داری داشته باشی، همت کن و آن را بیافرین. اگر زمانه با تو نمی سازد، تو زمانه را با خود همساز کن. خدا مسیر زندگیت را روشن خواهد کرد.نگران نباش. دری که به روی آرزوهای تو باز می شود، هرگز بسته نخواهد بود.راه تو همواره گشوده است. برای گام نهادن در راه زندگی خویش، خود را آماده کن. کارهای لازم را انجام بده و مقدمات رسیدن به هدف های خویش را آماده کن. فرابگیر هر آنچه را لازم است فرابگیری. انجام بده هر آنچه را لازم است انجام بدهی. تردیدی نداشته باش که دیر یا زود به خواسته ی خویش خواهی رسید.