رابطه مستقیم احساس ارزش به خود و باور شما

وقتی یک خانم باور داشته باشد که زن واقعی، زنی است که ازدواج کرده و بچه دارد، ولی خودش ازدواج نکرده و بچه ای نداشته باشد، هنگام ارزیابی زندگی خودش، این تفاوت را ملاک قرار خواهد داد. اگر او بپذیرد که هر چند به گمان خودش سیر "عادی" تحول را طی نکرده است - و شاید هم از این بابت متاسف باشد - با در نظر گرفتن همه ی شرایط، سیر تحول او با معنا و معقول بوده است، در عین این تأسف، احساس ارزش به خود خوبی خواهد داشت. ولی اگر این پذیرش وجود نداشته باشد، آن گاه زندگی خود را «نادرست و اشتباه» خواهد یافت.