هویت انسان در این سنین تغییر اساسی می کند

نظریه ی طول عمر، این گذارهای مهم هویتی در زندگی را از لحاظ هنجاری چنین تعیین می کند: اولین گذار بعدی بین بیست و هشت تا سی و سه سالگی است، و گذار بعد از آن بین چهل تا چهل و پنج سالگی. گذار اخیر، گذار میانسالی است، که اغلب از آن به عنوان «بحران میانسالی» یا نقطه ی چرخش زندگی نام برده می شود.