لزوم خیال پردازی

انسان می تواند خودش را کمی گول بزند و به رویاها و خیال پردازی هایی وارد شود که شاید کمتر واقع بینانه باشند، ولی در عوض با اشتیاق های درونی ما بیشتر مطابقت دارند و از این رو می توانند نسبت به آینده، واقعاً رغبت و علاقه مندی ایجاد کنند.