اهمیت رویا

کسانی که رویایی داشته اند، بهتر از پس زندگی برآمده اند تا آنهایی که رویا نداشته اند.

رویا، بیانگر هویت نوجوانان است، رویا نشان می دهد او چه آرزویی برای خود دارد، و معتقد است چه سهمی را می تواند در زندگی جامعه ادا کند. به نظر لوینسن، رویا انرژی لازم برای تحقق این افکار را فراهم می آورد و امکان می دهد شخص بتواند تصوری از زندگی ویژه ی خودش داشته باشد. در عین حال، داشتن یک رویا، داشتن تصویری از آینده، باعث تغییر در نحوه ی ورود به گذشته می شود و برای داشتن احساس ارزش به خود متعادل، اهمیت بسیاری دارد.