تفاوت ترس و اضطراب

محتوای فرآیند «ترس» به وسیله ادراک یا استدلال برایمان قابل شناساییست و این به معنای اتنظاری روشن و خطری مشخص می باشد. ولی «اضطراب» مبهم است و نامشخص، واکنش ما در برابر اضطراب با چنین واژگانی بیان می گردد؛«امکان دارد اتفاق وحشتناکی درباره ام رخ بدهد! و یا حادثه ای دلخراش به زودی برایم پیش بیاید!»

پایه و اساس ترس، بر وضعیتی از یک واقعیت زیانبخش و خطرناک قرار دارد، ولی اضطراب بر اساس             غیر عاقلانه می باشد.»