پایان سال 1396

مثل همیشه روند زندگی اون مدلی پیش نمیره که براش برنامه ریزی کردی ، همیشه دو عامل در تعیین سرنوشت ما دخیل است یکی انگیزه درونی یکی بازخواست بیرونی ،...