از تعمیم دادن یک لحظه به زمان های دیگر خودداری کنید

از تعمیم دادن یک لحظه به زمان های دیگر خودداری کنید

هنر زندگی درک این است که یک خود را با افراد "درست" مقایسه کنیم، یعنی با کسانی که می‌توانیم هم دوش آنها باشیم .هنگام ارزیابی خود باید ارز تأمین دادن پرهیز کرد. مثلاً کسی به دیگری می‌گوید:"تو آشپز مزخرفی هستی". بر حسب...