بزرگی

بزرگی

ثقیلی آمد بالای دست بزرگی نشست، فرمود که ایشان را چه تفاوت کند، بالا یا زیر چراغند، چراغ اگر بالایی طلبد، برای خود طلب نکند، غرض او منفعت دیگران باشد....