استرس

استرس

گورخرهای  آفریقایی مهارتی دارندکه با استفاده از آن می توانند به راحتی از فشارهای یک زندگی پر استرس عبور کنند و به قول "رابرت ساپولسکی" پژوهشگر معروف، زخم معده نگیرند!...