فیلم Jobs

فیلم Jobs

امروز وقت کردم فیلم jobs رو ببینم. تنها نکته ای که تو موفقیت استیو جابز خودش و خیلی نشون میده اینه که مدام به شکست خورد تا زمانی که فعالیت...

بزرگی

بزرگی

ثقیلی آمد بالای دست بزرگی نشست، فرمود که ایشان را چه تفاوت کند، بالا یا زیر چراغند، چراغ اگر بالایی طلبد، برای خود طلب نکند، غرض او منفعت دیگران باشد....