خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد

همه ما خودمانرا چنین متقاعد میکنیم که باازدواجزندگی بهتری خواهیمداشت، وقتی بچهدار شویم بهتر خواهد شد، و با بهدنیاآمدن بچه‌های بعدیزندگیبهتر…..ولی وقتیمی‌بینیم کودکانمان به توجهمداوم نیازمندند،خسته میشویم. بهتر است صبرکنیم تا...