قصه های عاشقانه

چرا دوستت دارم‌ها را نگه می‌داری برای روز مبادا؟دوستت دارم‌ها را نگه می‌داری برای روز مبادا،دلم تنگ شده‌ها را، عاشقتم‌ها را…این‌ جمله‌ها را که ارزشمندند الکی خرج کسی نمی‌کنی!باید آدمش...

خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد

همه ما خودمانرا چنین متقاعد میکنیم که باازدواجزندگی بهتری خواهیمداشت، وقتی بچهدار شویم بهتر خواهد شد، و با بهدنیاآمدن بچه‌های بعدیزندگیبهتر…..ولی وقتیمی‌بینیم کودکانمان به توجهمداوم نیازمندند،خسته میشویم. بهتر است صبرکنیم تا...