فیلم Begin Again

فیلم Begin Again

این هفته جمعه نوبت رسید به تماشای فیلم Begin Again (شروع دوباره)خلاصه فیلم :گرتا (کیرا نایتلی) و نامزدش دیو (آدام لوین) از کالج با هم دوست بوده اند و با...